Article written

  • on 16.07.2010
  • at 02:54 PM
  • by admin
  • 10,907 views
  • 2 Comments

แผนธุรกิจ บริการให้เช่าหนังสือในบริเวณอาคารสำ นักงาน “Book Bank”

EXECUTIVE SUMMARY
ปัจจุบันพบว่า ตลาดให้บริการเช่าวิดีโอได้เติบโตและพัฒนาจากอดีตอย่างมากมาย ทั้งในด้าน
ผลิตภัณฑ์ การจัดการ และการตลาด คุณภาพของม้วนวิดีโอเปลี่ยนจากม้วนที่มีคุณภาพไม่ดีเป็นม้วน
มาสเตอร์ที่มีคุณภาพสูงกว่า ขนาดของร้านส่วนใหญ่ขยายจากเดิมที่เป็นห้องแถว 1 ห้องเป็นร้านขนาด
ใหญ่ขึ้นที่มักตั้งอยู่ริมถนนที่มีการสัญจรไปมาสะดวก ระบบการบริหารพัฒนาจากร้านเดียวเป็นระบบ
แฟรนไชส์ แต่ในขณะเดียวกันตลาดบริการให้เช่าหนังสือซึ่งอยู่ในตลาดบันเทิงเช่นเดียวกันและอยู่มา
นานกว่า กลับมีการพัฒนาน้อยมากไม่ว่าในด้านรูปแบบของร้าน การจัดการ รวมถึงประเภทของหนังสือ
ที่ให้บริการ
ขณะนี้ ตลาดบริการให้เช่าหนังสือส่วนใหญ่เน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่มีคนจำ นวนมาก
หรือตามหอพักใกล้สถานศึกษา เนื่องมาจากผู้บริโภคให้ความสำ คัญกับความสะดวกของสถานที่ตั้งใน
การใช้บริการมากที่สุด ปัจจุบันมีร้านให้บริการเช่าหนังสือกระจายอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ
ประมาณ 150 แห่ง และมีขนาดของธุรกิจประมาณปีละ 100 ล้านบาท ซึ่ง Book Bank มองเห็นว่า
ตลาดบริการให้เช่าหนังสือน่าจะมีโอกาสในการพัฒนาได้เช่นเดียวกับธุรกิจให้บริการเช่าวิดีโอ แต่อาจมี
ข้อแตกต่างกัน คือตลาดบริการให้เช่าหนังสือสามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนตามประเภท
ของหนังสือ เช่น คนทำ งานที่มีการศึกษาสูงจะให้ความสนใจในหนังสือประเภทให้ความรู้ ต่างจากกลุ่ม
นักเรียนที่ส่วนใหญ่ให้ความสนใจหนังสือประเภทบันเทิง
เป็นที่น่าสนใจว่า ในขณะนี้มีผู้ประกอบการน้อยรายที่มีความสนใจต่อตลาดบริการให้เช่า
หนังสือแก่กลุ่มคนทำ งานโดยเฉพาะ ทั้งๆที่กลุ่มคนทำ งานนี้เป็นกลุ่มที่มีกำ ลังซื้อมากในขณะที่ข้อมูลใน
การวิจัยพบว่า คนทำ งานในกรุงเทพฯประมาณ 90% ชอบการอ่านหนังสือและประมาณ 80% สนใจจะ

ใช้บริการเช่าหนังสือ เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ตํ่ากว่าการซื้อหาหนังสือด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคกลุ่มนี้
ให้ความสำ คัญในเรื่องสภาพหนังสือที่ดี ประเภทของหนังสือที่หลากหลาย โดยปัจจัยเรื่องความสะดวก
ของสถานที่ตั้งร้านเป็นปัจจัยที่คนทำ งานให้ความสำ คัญอย่างมาก
ฉะนั้น Book Bank จึงจัดทำ แผนธุรกิจฉบับนี้ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นโอกาสทางธุรกิจของการ
บริการให้เช่าหนังสือในอาคารสำ นักงาน ซึ่งมีลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มคนทำ งานที่มีกำ ลังซื้อสูงและมี
ความต้องการคุณภาพของบริการให้เช่าหนังสือที่ดีกว่าเดิม นอกจากสถานที่ตั้งของ Book Bank ใน
บริเวณอาคารสำ นักงานเพื่ออำ นวยความสะดวกในการเดินทางให้กับลูกค้าแล้ว Book Bank ใช้ระบบ
สมาชิกและเสนอรูปแบบค่าเช่าหนังสือเป็นแบบราย 1 วัน 3 วัน และรายสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของสมาชิก รูปแบบค่าเช่านี้แตกต่างจากอัตราค่าเช่าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีเพียงอัตรารายวันเท่านั้น
รูปแบบของร้านและบริการที่ทันสมัย ระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดช่วยในการดำ เนินงาน ตลอดจน
ประเภทหนังสือที่หลากหลาย จะเป็นการสร้างความแตกต่างระหว่าง Book Bank และบริการให้เช่า
หนังสือที่มีอยู่เดิม แม้ว่าการจัดรูปแบบร้านดังกล่าวและระบบเทคโนโลยีต่างๆ จะสร้างภาระต้นทุนให้
กับ Book Bank แต่ Book Bank เชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้าง Image และ Brand Equity โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระยะยาว ซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกต่างใน Brand ของ Book Bank กับคู่แข่งรายอื่นอันเป็นสิ่ง
สำ คัญ เพราะบริการให้เช่าหนังสือไม่ได้ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดำ เนินงาน ทำ ให้เกิดคู่
แข่งรายใหม่ๆ ได้ง่าย
Book Bank ต้องการเงินสดเริ่มแรก 500,000 บาทต่อการลงทุน 1 สาขา โดย Book Bank
จะเปิดบริการให้เช่าหนังสือสาขาแรกที่อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ โดยตั้งเป้าหมายจำ นวนสมาชิก
สำ หรับสาขาแรก ณ สิ้นปีที่ 1 เท่ากับ 1,200 ราย Book Bank วางแผนจะเปิดสาขาที่ 2 หลังจากเปิดสาขา
แรก 6 เดือน และวางแผนขยายสาขาเพิ่มอีก 3 สาขาในปีที่ 2 และเพิ่มอีกปีละ 5 สาขา ในปีที่ 3-5 รวม
เป็นจำ นวนสาขาทั้งหมด 20 สาขา ณ สิ้นปีที่ 5 โดยการมีหลายสาขาและนำ ระบบการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมาใช้ ทำ ให้สาขาต่างๆ สามารถร่วมกันใช้ทรัพยากรและลดต้นทุนรวมลง ทั้งนี้ผลตอบ
แทนการลงทุนใน 20 สาขาในรูป IRR และ NPV เท่ากับ 44.7% และ 6,131,719 บาท ตามลำ ดับ เทียบ
กับ 41.1% และ 336,244 บาท หากลงทุนเพียงสาขาเดียว
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ในการดำ เนินกิจการของ Book Bank เช่น จำ นวนสมาชิกและอัตราเช่า
หนังสือเฉลี่ยต่อสมาชิกน้อยกว่าที่คาดการณ์ สามารถบรรเทาได้ด้วยการจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อ
กระตุน้ ให้เกิดการใช้บริการมากขึ้น ส่วนปัญหาหนังสือชำ รุดและสูญหายอาจจำ เป็นต้องใช้การตัดสิทธิ
การเป็นสมาชิกของสมาชิกรายนั้นๆ เพื่อลดการสูญเสียโอกาสในการให้บริการแก่สมาชิกรายอื่นๆ ส่วน
ในด้านคู่แข่งที่อาจจะเข้ามาในตลาดคนทำ งานเหมือนกันนั้น Book Bank อาจจะต้องพิจารณาเร่งการ
ขยายสาขาให้เร็วขึ้น หากว่าผลการดำ เนินการของสาขาที่มีอยู่เป็นไปตามเป้าหมาย
Book Bank ตระหนักดีว่า ปริมาณหนังสือรวมที่เกิดจากการมีสาขาจำ นวนมากเป็นต้นทุนที่
สำ คัญซึ่งอาจลดลงได้ หากมีการบริหารเวลาเช่าและคืนหนังสือจากสมาชิกได้ นั่นหมายความว่า การนำ

ระบบ Distribution Center มาใช้จะช่วยให้ Book Bank ประหยัดค่าใช้จ่ายจำ นวนมากในการซื้อหนังสือ
ซํ้าเล่มกัน แต่ผลจากการวิจัยพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายในขณะที่จัดทำ แผนนี้ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยัง
ไม่ยอมรับความสะดวกในการไม่ได้รับหนังสือที่ตนเองต้องการยืนทันที ดังนั้นในแผนธุรกิจฉบับนี้จึง
ไม่ได้รวมรูปแบบการจัดการด้วยระบบ Distribution Center

MARKET RESEARCH AND ANALYSIS
Book Bank เลือกทำ การวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความสนใจของคนทำ งานในการบริการ
ให้เช่าหนังสือใน 2 แห่ง คือ อาคารเมืองไทยภัทร และซีพีทาวเวอร์ (ดู Appendix I) โดยการแจกแบบ
สอบถามให้กลุ่มเป้าหมายจำ นวน 100 ชุดและ 150 ชุดและได้รับแบบสอบถามคืนมาจำ นวน 70 ชุดและ
106 ชุดตามลำ ดับ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะนำ มาใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์และประเมินผล
ประกอบการ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในแต่ละอาคารอาจมีพฤติกรรมการเช่าที่แตกต่างกัน

กลยุทธ์ทางการตลาด
พิจารณาในแง่ Internal Marketing พนักงานประจำ สาขาที่เป็น Frontline มีบทบาทสำ คัญอย่าง
ยิ่ง แม้ว่าวิธีที่ดีสำ หรับบริการที่มีการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า ซึ่งควรจะมีจำ นวนสมาชิกต่อพนักงานในอัตราส่วนที่เหมาะสม แต่ Book Bank มีข้อจำ กัดในเรื่อง
การควบคุมค่าใช้จ่ายที่จะต้องพยายามให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นกลวิธีที่อาจเป็นไปได้และดีที่
สุด คือการอบรมและสร้างทัศนคติของพนักงานในการให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอย่างต่อเนื่องให้ลูก
ค้าทุกคนเกิดความประทับใจ Book Bank จึงตั้งระบบผลตอบแทนผูกกับเป้าในการสร้างจำ นวนสมาชิก


และยอดการเช่าหนังสือ เพื่อสร้างแรกผลักดันให้สมาชิกใช้บริการของ Book Bank มากที่สุด
ในส่วนของ External Marketing ในช่วงแรกจำ เป็นจะต้องใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายมาผลักดัน
และจูงใจให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสมัครสมาชิก การจัดตกแต่งร้านและรูปแบบการจัดวางหนังสือ ให้สวย
งาม ดูดี เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าสนใจเข้ามาชมร้าน พร้อมกับเป็นการสร้าง Brand Image
ให้กับร้านด้วย ดังนั้น Book Bank จะต้องให้ความสำ คัญในเรื่อง Design และ Layout ของร้านที่จะให้
มัณฑนากรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบด้วย นอกจากนี้ สื่อต่างๆ ในร้านที่จะเป็นการสื่อสารให้ข้อมูลกับลูกค้า
ก็เป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่าง Book Bank กับร้านบริการเช่าหนังสือที่มีอยู่เดิม ในขณะที่การ
แนะนำ หนังสือเป็นประจำ ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนและระบบการจองหนังสือที่มีประสิทธิภาพ จะเป็น
มูลค่าเพิ่มที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้าด้วย
Key Success Factors
จากผลการวิจัยตลาด พบว่า ปัจจัยที่สามารถทำ ให้ Book Bank สามารถเข้าสู่ตลาดบริการให้เช่า
หนังสือสำ หรับกลุ่มคนทำ งานได้ คือ
1. ความสะดวกในการใช้บริการ เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสำ คัญเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นสถานที่จะ
ต้องอยู่ใกล้กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริโภคสามารถใช้บริการได้สะดวก
2. คุณภาพของหนังสือ เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มคนทำ งานมีกำ ลังซื้อหนังสืออ่านเอง และต้องการอ่าน
หนังสือที่อยู่ในสภาพดี ถ้าหนังสือที่มีให้บริการอยู่ในสภาพชำ รุด เก่า หรือฉีกขาด ผู้บริโภคอาจจะ
เลือกซื้อหนังสือใหม่มาอ่านมากกว่า
3. ความหลากหลายของประเภทหนังสือเนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคมีความสนใจในหนังสือแต่ละประเภท
ที่แตกต่างกันไป การมีหนังสือหลากหลายประเภททำ ให้สามารถชักจูงให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการ
มากขึ้น และต้องเป็นหนังสือที่ผู้บริโภคให้ความสนใจและมีอัตราเช่ามาก เพื่อก่อให้เกิดรายได้ต่อ
เล่มสูง พร้อมกับลดจำ นวนหนังสือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้คุ้มทุนลง
4. บริการแนะนำ หนังสือที่ดี เพื่อสร้างให้เกิดความสนใจและใช้บริการเช่าหนังสือ (More Usage) มาก
ขึ้น โดยหนังสือที่ได้รับการแนะนำ จะมีอัตราการยืมหนังสือเพิ่มขึ้น


APPENDIX IV

กฎระเบียบในการเช่า
บัตรสมาชิก
1. บัตรสมาชิกเป็นประเภทรายปี
2. สมาชิกสามารถต่ออายุบัตรได้ 1 เดือนก่อนวันหมดอายุ
3. บัตรสมาชิกสามารถใช้ได้เฉพาะบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัตรสมาชิกเท่านั้น
4. สมาชิกไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือให้บุคคลอื่นใช้บัตรได้
5. ในกรณีที่บัตรสมาชิกหาย จะต้องเสียค่าปรับ 30 บาท สำ หรับการออกบัตรใหม่
6. บัตรสมาชิกนี้สามารถใช้ได้เฉพาะ Book Bank สาขาที่สมัครไว้เท่านั้น
กฎทั่วไปในการเช่า
1. สมาชิกแบบที่ 1 สามารถเช่าหนังสือไว้ในครอบครองได้ไม่เกิน 1 เล่ม และสมาชิกแบบที่ 2 ไม่เกิน
3 เล่ม
2. กรณีที่สมาชิกคืนหนังสือก่อนกำ หนดวันที่แจ้งไว้จะไม่สามารถคืนเงินได้
3. กรุณาส่งคืนหนังสือ ณ สาขาที่เช่ามา
4. ในกรณีที่หนังสือที่เช่าไปชำ รุด เสียหาย หรือสูญหาย สมาชิกจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ตามที่ทางร้านกำ หนด
4.1 หนังสือสูญหาย หรือชำ รุด ฉีกขาด และขาดหาย ที่มีผลทำ ให้หนังสือไม่สมบูรณ์ ปรับเท่าราคา
หนังสือ หรือจะต้องหาหนังสือเล่มนั้นที่มีสภาพดีมาทดแทนแก่ทางร้าน
4.2 สำ หรับหนังสือที่เป็นชุด หากไม่สามารถหาเล่มที่ชำ รุดหรือสูญหายมาทดแทนได้ ทางร้านจำ
เป็นต้องปรับเป็นมูลค่าเท่าจำ นวนหนังสือชุดนั้น
กรณีส่งหนังสือช้ากว่ากำ หนดเวลา
1. กรุณาคืนหนังสือในวันที่แจ้งไว้
2. ในกรณีที่สมาชิกคืนหนังสือล่าช้ากว่ากำ หนด ต้องชำ ระค่าปรับตามจริง
3. ในกรณีที่ล่าช้าเกินกว่า 1 สัปดาห์ ทางร้านจะโทรแจ้งให้ทราบ
อื่น ๆ
1. ค่าสมาชิกไม่สามารถเรียกคืนได้
2. สมาชิกแบบที่ 1 สามารถเปลี่ยนเป็นสมาชิกแบบที่ 2 ได้ด้วยการชำ ระเงินค่าสมาชิกส่วนต่าง
3. ในกรณีที่สมาชิกเปลี่ยนที่อยู่หรือที่ทำ งาน กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบทุกครั้ง

ดาวโหลด แผนธุรกิจ ฉบับเต็ม คลิกที่นี้

อ้างอิงจาก    ISMED

subscribe to comments RSS

There are 2 comments for this post

  1. ไม่ทราบว่าการให้เช่าหนังสือ มีอะไรที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับลิกขสิทธ์ของหนังสือนั้นๆ หรือไม่ครับ รบกวนตอบด้วยครับ

  2. As S' Almond says:

    น่าสนใจดี ครับ

Please, feel free to post your own comment

* these are required fields


Twitter Facebook You tube You tube You tube Line
ไอเดีย SMEs | อาชีพเสริม | งานประดิษฐ์ | สูตรอาหาร | ทำเลค้าขาย | สนใจโฆษณา | ข้อตกลงและเงื่อนไข |
Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaismefranchise.com

Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com