Article written

 • on 16.07.2010
 • at 04:51 PM
 • by admin
 • 44,347 views
 • 7 Comments

แผนธุรกิจนํ้าดื่ม

การผลิตนํ้าดื่ม
นับวัน ความต้องการบริโภคนํ้าดื่มบรรจุขวดจะเพิ่มขึ้น
ตามจำ นวนประชากรและรายได้ของครัวเรือน ส่งผลให้ผู้
ประกอบการรายใหม่ๆ ที่มองเห็นโอกาสทางการตลาด เข้าสู่
ธุรกิจนํ้าดื่มบรรจุขวดเป็นจำ นวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก
แม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา อุตสาหกรรมผลิตนํ้าดื่มจะขยาย
ตัวค่อนข้างสูง ทว่า ธุรกิจนี้ได้ประสบกับภาวะการแข่งขันมาก
ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจนี้ ควรศึกษาข้อมูล
ดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- การจัดตั้งธุรกิจ/รูปแบบธุรกิจ
รายละเอียดการจัดตั้งธุรกิจ / การขออนุญาต ผูส้ นใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2544 สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้
กำ หนดให้ธุรกิจนํ้าดื่มบรรจุขวด เป็นหนึ่งในสินค้าที่ต้องกำ หนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ผลิต และการเก็บรักษาสินค้าตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีหรือจีเอ็มพี (Good Manufacturing
Practice : GMP) ในการผลิตนํ้าดื่ม GMP มีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบการนํ้าดื่มรายใหม่ในวันที่
24 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป ส่วนผู้ประกอบการรายเดิมมีเวลาปรับปรุง เพื่อให้ถูกต้องตามมาตร
ฐานเป็นเวลา 2 ปี หรือเริ่มบังคับใช้วันที่ 24 กรกฎาคม 2546 สำ หรับสาระสำ คัญของมาตรฐาน
GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขมี 11 ประเด็น สรุปได้ ดังนี้

1. สถานที่ผลิตและอาคารที่ผลิต จะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่สะอาด ไม่มีการสะสมของสิ่งเหลือใช้ หรือ
สิ่งปฏิกูลต่างๆ รวมทั้งต้องมีวิธีป้องกันสิ่งปนเปื้อน ทั้งฝุ่นละออง เชื้อโรค แมลงและสัตว์นำ โรค
สถานที่ผลิตจะต้องถูกออกแบบก่อสร้างให้มีลักษณะง่ายต่อการทำ ความสะอาด นอกจากนี้ ต้อง
แบ่งแยกพื้นที่การผลิตเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ประการสำ คัญ ต้องแยกพื้นที่สำ หรับ
ผลิตสินค้าออกจากบริเวณที่อยู่อาศัยและห้องนํ้าห้องส้วมอย่างชัดเจน
2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต จะต้องมีจำ นวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ติด
ตั้งในตำ แหน่งที่เหมาะสม สามารถทำ ความสะอาดได้ง่าย และถูกล้างทำ ความสะอาดฆ่าเชื้อ
อย่างเพียงพอทั้งก่อนและหลังการผลิต
3. แหล่งนํ้า แหล่งนํ้าที่นำ มาใช้ผลิตนํ้าดื่มต้องห่างจากแหล่งโสโครกและสิ่งปฏิกูล โดยผู้ผลิตต้อง
เก็บตัวอย่างนํ้าไปตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
4. การปรับคุณภาพน้ำ ผู้ประกอบการตอ้ งปรับคุณภาพของแหล่งน้ำ ตามข้อ 3 เพื่อกำ จัดสิ่งปน
เปื้อน ใหอ้ ยูใ่นระดับที่กฎหมายกำ หนด
5. ภาชนะบรรจุ ต้องทำ จากวัสดุไม่มีพิษ และได้รับการทำ ความสะอาดก่อนนำ มาใช้
6. สารทำ ความสะอาดและฆ่าเชื้อ ผู้ผลิตจะต้องทดสอบประสิทธิภาพการทำ ความสะอาดและ
การฆ่าเชื้อ
7. การบรรจุ ด้วยเครื่องบรรจุที่มีประสิทธิภาพและสะอาด
8. การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ผูป้ ระกอบการต้องตรวจวิเคราะห์น้ำ ดื่มที่ผลิต ทั้งด้านจุลินทรีย์
เคมี ฟิสิกส์ เป็นประจำ
9. การสุขาภิบาล ผู้ผลิตต้องมีวิธีกำ จัดสัตว์และแมลง รวมทั้งระบบกำ จัดของเสียในโรงงานที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับสินค้าที่ผลิต
6
10. บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน ผูป้ ฏิบัติงานต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง รวมทั้งจะต้อง
รักษาร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ ในขณะที่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หากเข้ามาในพื้นที่
ผลิต ก็ต้องรักษาความสะอาดของร่างกายด้วยเช่นกัน
11. บันทึกและรายงาน ผูผ้ ลิตตอ้ งบันทึกและรายงานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์น้ำ สภาพการ
ทำ งานของเครื่องกรองหรือเครื่องฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งคุณภาพของนํ้าดื่ม ทั้งด้านเคมี ฟิสิกส์ และ
จุลชีววิทยา

กลุม่ ลูกค้าสามารถแบ่งตามลักษณะการบรรจุของน้ำ ดื่มได้ ดังนี้
1. น้ำ ดื่มบรรจุขวด กลุม่ ลูกคา้ จะเป็นกลุ่มบุคคลทั่ว ๆ ไป ที่ต้องการดื่มน้ำ ในปริมาณไม่มาก
หาซื้อง่าย สะดวกต่อการพกพาและการเดินทาง จะเห็นได้ว่าตามร้านค้าทั่ว ๆ ไป มีนํ้าดื่มบรรจุ
ขวดอยูห่ ลายขนาด เพื่อจำ หน่ายให้กับผู้บริโภค
2. น้ำ ดื่มบรรจุถัง กลุม่ ลูกคา้ จะเปน็ กลุ่มอาคารบ้านเรือน อาคารสำ นักงาน โรงงาน เป็นต้น น้ำ
ดื่มบรรจุถังมีราคาถูก และมีนํ้าปริมาณมาก

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการให้ความรู้เบื้องต้นเท่านั้น
2. การเก็บข้อมูลได้ดำ เนินการในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบต่อธุรกิจ

ดาวโหลด แผนธุรกิจ ฉบับเต็ม คลิกที่นี้


อ้างอิงจาก ISMED

subscribe to comments RSS

There are 7 comments for this post

 1. water says:

  เป็นเจ้าของธุรกิจน้ำแร่หยอดเหรียญและบรรจุขวด..เพียง 35,000 บาทเท่านั้น

  เพื่อความต้องการของตลาดที่ได้เปรียบคู่แข่งขันทางการค้าเมื่อเปรียบเทียบกับตู้ชนิดอื่นๆที่เป็นระบบหยอดเหรียญด้วยกัน…รวมทั้งเจ้าของตู้สามารถดื่มเพื่อสุขภาพของตัวเอง..เท่ากับได้ประโยชน์สองต่อ หรือจะทำบรรจุขวดขายก็ได้ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ขณะนี้….ซึ่งการบรรจุขวดขายทางเรามีขวดแบบมีก๊อกจำหน่ายในปริมาณมากให้ ( ลูกค้าซื้อเครื่องไปบรรจุขวด 18.9 ลิตร ขายขวดละ 30 บาท….วันละ 20 ขวดเป็นอย่างน้อย กำไรมากกว่า 100 % )
  Beyond Plus ตู้น้ำแร่หยอดเหรียญ ระบบกรอง 13 ท่อกรอง ผสมผสานระบบกรองแบบซึมซับผ่านจากล่างขึ้นบน ทำให้เป็นระบบการกรองที่สมบูรณ์แบบ เลียนแบบธรรมชาติมากสุด ผ่านชั้นหินแร่ธาตุ รังสีอินฟราเรด ระยะไกล FIR
  - ระบบควบคุมการจ่ายน้ำ เติมน้ำอัตโนมัติ
  - ใหม่ !! ถังสำรองน้ำ (มาตรฐาน Micro Ban ป้องกันเชื้อรา และแบคทีเรีย) ขนาดพิเศษ 175 ลิตร
  - มิเตอร์น้ำ-ไฟ พร้อม
  - รองรับเหรียญทุกรุ่น 1-2-5-10
  - ระบบพร้อมใช้งาน ยกไปเสียบปลั๊ก ต่อน้ำเข้า ใช้ได้ทันที
  - ตัวเครื่องติด sticker ที่บรรยายสรรพคุณของนำแร่พร้อมโลโก้ที่ได้รับเครื่องหมายคุณภาพจากทั่วโลก ทำให้มีความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้า
  - ขนส่งและติดตั้งพรี พร้อมรับประกันและบริการหลังการขายจากทีมงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆลูกค้า
  - สำหรับผู้ที่มีตู้นำหยอดเหรียญเก่าสามารถแลกเปลี่ยนกับตู้นำแร่หยอดเหรียญได้ โดยคิดราคาตามอายุและสภาพของตู้ เพื่อเพิ่มยอดขายและคู่แข่งขันรวมทั้งคุณภาพของนำดื่ม
  รีบตัดสินใจด่วนรายได้ที่คิดไม่ถึงกำลังรอคุณอยู่ โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมากเหมือนธุรกิจอื่นๆ…สำหรับรายละเอียดที่มากกว่านี้
  Tel: 084 3508437 emai: tsthai@gmail.com

  clik ดูรูปภาพได้ที่…

  http://i285.photobucket.com/albums/ll50/water_torsak/BeyondPlus.jpg

 2. Shompoo Pa says:

  ขายน้ำดื่มคุณภาพ ขนาด 600 cc หน้าโรงงาน แพ็คละ 65 บาท ไม่จำกัดจำนวน อยู่แถว ม.ทิพวรรณ ถ.เทพารักษ์ สมุทรปราการ
  สนใจติดต่อ ชมพู่ 084-3838959

 3. Niranpongpan says:

  ลงทุนขั้นแรกเท่าไรครับ อยากมีธุระกิจเป็นของตัวเอง ท่านใดมีข้อมูลก็แบ่งปันความรู้ด้วยครับ

  niranpongpan@gmail.com

 4. 0821716 says:

  ขายน้ำยี้ห้อTHESUN ขนาด0.6 L สนใจติดต่อ 0869339537K.ศราวุธ

 5. MooksaDjing says:

  ขายน้ำดื่มออไรท์ เจ้าของเดียวกับอาหารเสริม ออไรท์ ชื่อดัง
  ย่าน ปทุมธานี รังสิต อนุษเสาวรีย์ ดินแดง สอบถามมาได้เลยค่ะ
  เบอร์ 084-6574268 คุณมุก หรือ Line :: saleomolotion
  Facebook : https://www.facebook.com/GloriaBeautyShop?ref=tn_tnmn

 6. หนุ่ย says:

  ขาย…………..เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต INK JETให้กับผู้ผลิตนำ้ดื่มครับ
  หรือเข้าชมเครื่องได้ที่ http://www.easijet300.biz

  097-014-0448 หนุ่ย

Please, feel free to post your own comment

* these are required fields


Twitter Facebook You tube You tube You tube Line
ไอเดีย SMEs | อาชีพเสริม | งานประดิษฐ์ | สูตรอาหาร | ทำเลค้าขาย | สนใจโฆษณา | ข้อตกลงและเงื่อนไข |
Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaismefranchise.com

Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com