Article written

 • on 28.07.2010
 • at 02:22 PM
 • by admin
 • 30,711 views
 • 5 Comments

ตัวอย่าง แผนธุรกิจ บล็อกประสาน

ความเป็นมา
จากความต้องการหาวัสดุทดแทนไม้ซึ่งหาได้ยากมีราคาแพง และเป็นการทำ ลายธรรมชาติ โดยมุ่งหาวัสดุราคาประหยัด
เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วท.) จึงได้พัฒนาบล็อกประสานขึ้น และทดลอง
ใช้ในการก่อสร้างอาคารในชนบทซึ่งสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้บล็อกประสานที่ได้พัฒนาขึ้น เป็นระบบที่ล็อกกันในตัวเองทำ ให้ง่ายต่อการติดตั้ง ไม่ต้องการแรงงานฝีมือ
มากนัก จึงเป็นจุดเด่นคือสามารถนำ ไปใช้ทดแทนระบบก่อสร้างแบบมีเสาและคานที่ใช้อิฐมอญ และคอนกรีตบล็อกเป็นผนังได้
เป็นอย่างดี ซึ่งผนังอิฐมอญและคอนกรีตบล็อกต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือ ซึ่งมีปัญหาขาดแคลนอยู่ในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการ
ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ในปัจจุบัน ช่วงเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างผนังฉาบปูนนี้จะใช้เวลาการก่อสร้างนาน และมีค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมงานสูงและการจ้างแรงงานฝีมือที่มีราคาแพง
แม้จะมีการใช้งานได้ดีแต่ไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก คือจะมีการใช้งานเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล, ในองค์กรของรัฐใน
ชนบท, หรือสหกรณ์ท้องถิ่นบางแห่ง และทำ เป็นกลุ่มชุมชนเล็ก ๆ เท่านั้นยังไม่มีการพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง

โอกาสทางธุรกิจ
แม้ว่าผลิตภัณฑ์บล็อกประสาน จะมีการใช้งานมานานแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์
ให้เป็นที่รู้จักต่อบุคคลทั่วไป ซึ่งจากการสำ รวจความคิดเห็น พบว่าผู้ออกแบบ วิศวกร และโฟร์แมน ส่วนน้อยมากที่รู้จักและเคย
เห็นบล็อกประสาน อีกทั้งภูมิลำ เนากลุ่มที่สำ รวจอาศัยอยู่ ยังไม่มีการใช้และไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์นี้มาก่อน รวมถึงร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้างต่าง ๆ ก็ยังไม่ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์นี้ในตลาดมาก่อน ในแง่ทัศนคติด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จากผู้เคยใช้งานบาง
ส่วน ยอมรับในคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ แต่บางส่วน ยังไม่มั่นใจในด้านความสมํ่าเสมอของตัวผลิตภัณฑ์ เนื่องมาจากการ
ขาดการควบคุมคุณภาพที่ดี รวมถึงความสวยงามและคงทน
นอกจากนี้จากการสอบถามความคิดเห็นผู้ออกแบบ วิศวกร โฟร์แมนและบุคคลทั่วไปภายหลังจากทราบคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ของบล็อกประสาน พบว่ามีความสนใจและอยากใช้ โดยมีปัจจัยในการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์สำ หรับงานก่อสร้างคือ
ความแข็งแรง ราคา และความรวดเร็ว เป็นปัจจัยสำ คัญ
การใช้งานของบล็อกประสานมีรูปแบบที่จะใช้งานนอกจากใช้แทนไม้ในต่างจังหวัดแล้ว ยังสามารถใช้แทนก่อสร้าง
แบบก่ออิฐฉาบปูนแบบเดิม อีกทั้งยังพัฒนาไปใช้งานรูปแบบอื่น ๆ เช่นรั้วบ้านที่สวยงามเป็นต้น จะเห็นได้ว่าบล็อกประสานเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพที่จะเติบโตในด้านธุรกิจได้สูง โดยจำ เป็นต้องมีการจัดการด้านธุรกิจที่ถูกต้อง และตรงตามความสนใจ
ของลูกค้า

บล็อกประสาน คือ วัสดุก่อสร้างรูปแบบใหม่ โดยผลิตจากส่วนผสมของดินลูกรังซึ่งเป็นดินปนทรายชนิดหนึ่งและมี
อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ นำ มาผสมกับปูนซีเมนต์และนํ้าในอัตราส่วนที่เหมาะสม คลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำ ไปอัด
เป็นก้อนและนำ ไปใช้ในงานก่อสร้างระบบผนังรับแรง อีกทั้งคุณสมบัติเด่นในการล็อกกันในตัวเองทำ ให้ก่อสร้างได้รวดเร็ว

ลักษณะสินค้า
ลักษณะของบล็อกประสาน จะมีรูปทรงเป็นทรงสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะเด่น คือ ผนังรับแรงโดยบล็อกประสานแต่ละก้อน
จะมีโครงสร้างที่สามารถประกอบและต่อเข้าด้วยกันได้เอง โดยไม่จำ เป็นต้องใช้ปูนซีเมนต์ช่วยในการก่อ ซึ่งมีผลทำ ให้การ
ทำ งานรวดเร็วและไม่ต้องอาศัยช่างผู้ชำ นาญ นอกจากนี้ในด้านความแข็งแรงก็ไม่ด้อยกว่าระบบการก่อสร้างแบบและคานโดย
ใช้อิฐฉาบปูนเรียบเป็นผนัง

ช่องทางการจัดจำ หน่าย (Channel)
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท คือ บริษัทรับสร้างบ้าน , เจ้าของที่ดินก่อสร้างที่อยู่อาศัยเองและเจ้าของ
โครงการบ้านจัดสรร ดังนั้นช่องทางการจัดจำ หน่าย จึงแตกต่างกันออกไปตามกลุ่มลูกค้าดังนี้
1. กลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้า
1.1 ใช้วิธีการขายตรงโดยใช้พนักงานขายคือ ใช้พนักงานขายของบริษัทติดต่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ ต่อบริษัท
รับสร้างบ้าน หรือผู้ตัดสินใจเลือกวัสดุในการก่อสร้างบ้านตามแบบที่เสนอให้กับลูกค้า
2. กลุ่มเจ้าของที่ดินก่อสร้างที่อยู่อาศัยเอง
2.1 วางขายในร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไปที่อยู่บริเวณชานเมืองเป็นหลัก
2.2 ขายผ่านกลุ่มสหกรณ์ท้องถิ่น เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนระดับชาวบ้านแห่งหนึ่งซึ่งจะสามารถเห็นสินค้า
และหาซื้อได้ง่าย โดยให้หมายเลขโทรติดต่อสำ หรับการสั่งซื้อปริมาณไว้ด้วย


3. กลุ่มเจ้าของโครงการ
3.1 การขายตรงโดยพนักงาน

ดาวโหลด แผนธุรกิจ ฉบับเต็ม คลิกที่นี้

อ้างอิงจาก    ISMED

subscribe to comments RSS

There are 5 comments for this post

 1. รบกวนบอกข้อมูลและค่าใช้จ่ายต่างๆแบ่งแยกย่อยทั้งค่าวัสดุ-อุปกรณ์ แรงงาน จำนวนวันที่สร้างเสร็จ และรวมค่าใชจ่ายทั้งหมดของการสร้างบ้านด้วยบล็อกประสานตามรูปภาพบ้านหลังที่ 2(ที่อยู่ตรงส่วนบนของpost commentนี้) ให้ผมทราบหน่อยครับ(คือผมอยากจะสร้างบ้านชั้นเดียวแบบพื้นยกสูงที่มีราคาค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 600,000บาทนะครับ)และรบกวนช่วยแนะนำบริษัทที่รับสร้างที่ให้ราคาได้ประมาณนี้และรับสร้างทั่วราชอาณาจักรนะครับ(ขอบคุณมากครับ)

 2. พาราดร says:

  สวัสดีคับคือว่าผมสนใจแบบ้านที่อยู่ในรุปอะคับ ช่วยส่งแปลนบ้านในอีเมลลืได้ไหมคับ และใช้งบประมาณเท่าไหร่คับ ขอบคุณมากคับ รอคำตอบน่ะคับ

 3. พาราดร says:

  คับคือว่าผมสนใจแบบบ้านในรูปมากอ่ะคับ ไงชาวยติดต่อกลับที่อีเมมล์ด้วยยน่ะคับ paradon-phochad@live.com ขอบคุณมากคับ และบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างด้วยคับ

 4. Karwganga says:

  ดาวโหลด แผนธุรกิจ ฉบับเต็ม โหลดไม่ได้ ครับ ผมสนใจธุรกิจ มาก ครับ
  รบกวนหน่อย นะครับ ขอบคุณครับ

 5. NIRUCH1220 says:

  ราคาค่าบล็อกประสานต่อก้อนต่อ1ตารางเมตรราคาสูงกว่าอิฐบล็อกกับอิฐมอญที่ใช้คนงานก่อฉาบแล้วคร้บทั้งค่าแรงค่าของจึงไม่นิยมมาทำธุรกิจในการก่อสร้างมันทำให้ต้นทุนสูงทำการตลาดไม่ได้ นี่คือเหตผลที่ผู้ประกอบการไม่ทำตลาดครับ ยกเว้นคนที่ชื่นชอบซึ่งมีส่วนน้อยครับ

Please, feel free to post your own comment

* these are required fields


Twitter Facebook You tube You tube You tube Line
ไอเดีย SMEs | อาชีพเสริม | งานประดิษฐ์ | สูตรอาหาร | ทำเลค้าขาย | สนใจโฆษณา | ข้อตกลงและเงื่อนไข |
Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaismefranchise.com

Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com