Article written

 • on 28.07.2010
 • at 01:07 PM
 • by admin
 • 42,177 views
 • 4 Comments

สำรวจตลาด ธุรกิจคาร์แคร์

บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร
Car Care Express เป็นโครงการที่ให้บริการดูแลรักษารถยนต์ถึงสถานที่ทำ งานหรือที่พักอาศัยของลูกค้า เพื่ออำ นวยความ
สะดวกในการใช้บริการ และลดการเสียเวลาของลูกค้าที่ต้องรอคอยตามสถานีบริการต่าง ๆ โดยมีทั้งบริการเพื่อความสะอาด เช่น
การล้างรถและขัดเคลือบสี บริการเพื่อประสิทธิภาพ เช่น การเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง และบริการเพื่อความปลอดภัย เช่น การ
เปลี่ยนยางรถยนต์
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 97 ทำ ให้ต้องเก็บข้อมูลจากตัวอย่างอย่างน้อย 202 ชุด ใน
การสำ รวจจะแบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเป็น 10 เขตพื้นที่ โดยแบ่งแบบสอบถามตามจำ นวนประชากรในแต่ละ
เขตพื้นที่ เพื่อใช้พิจารณาพฤติกรรมและความสนใจของผู้บริโภคแต่ละเขตพื้นที่ และนำ ไปใช้ประโยชน์ในการกำ หนดกลยุทธ์การเข้า
ตลาด รวมทั้งการ เลือกที่ตั้งสาขาของบริษัทฯ จากการสำ รวจจริงได้รับแบบสอบถามที่สามารถนำ มาประมวลผลได้ทั้งสิ้นจำ นวน
216 ชุด
เมื่อพิจารณาถึงปริมาณรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงปี 2534 – 2543
(อายุรถไม่เกิน 10 ปี) พบว่ามีจำ นวน 841,581 คัน เมื่อนำ มาประกอบกับข้อมูลค่าใช้จ่ายและความถี่ในการใช้บริการของผู้บริโภค
จากแบบสอบถาม พบว่าขนาดตลาดรวมของการบริการดูแลรักษารถยนต์เป็น 10,354 ล้านบาทต่อปี และเมื่อพิจารณาจากผู้ที่สนใจ
ในบริการ Car Care Express จากแบบสอบถามพบว่าขนาดตลาดที่มีศักยภาพ (Potential Market) ของ Car Care Express เท่า
กับ 5,551 ล้านบาทต่อปี
การแบ่งส่วนตลาดจะพิจารณาจากปัจจัย 2 ประการ คือ สถานที่ที่ผู้บริโภคสนใจรับบริการดูแลรักษารถยนต์ และเขตพื้นที่
การรับบริการตามความหนาแน่นของประชากร ตลาดเป้าหมายของ Car Care Express คือ ผู้บริโภคที่มีสถานที่ทำ งานอยู่ตาม
อาคารสำ นักงานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาคารจอดรถ หรือผู้โภคที่มีที่อยู่อาศัยเป็นทาวน์เฮาส์หรือบ้านเดี่ยว ซึ่งอยู่ในเขตที่มี
ความหนาแน่นของประชากรสูงและปานกลาง โดยกำ หนดการวางตำ แหน่งของผลิตภัณฑ์เป็น “สะดวก ฉับไว มั่นใจ ได้มาตร
ฐาน”
Car Care Express จะเสนอบริการดูแลรักษารถยนต์ในด้านบริการล้างรถ บริการขัดเคลือบสีรถยนต์ บริการซักพรมและ
เบาะ บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ บริการเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่องและไส้กรองนํ้ามันเครื่อง บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ และบริการ
เบ็ดเตล็ดทั่วไป พร้อมให้ความรู้ในด้านการใช้ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าควบคู่กันไปด้วย โดยมีค่าบริการที่เทียบเท่ากับราคาตลาดบวกด้วย
มูลค่าเพิ่มของความสะดวกที่ลูกค้าได้รับ
โครงการ Car Care Express มีงบลงทุนในปีแรก 13 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาทและเงินกู้ 6 ล้านบาท
เพื่อลงทุนใน 4 สาขา และเพิ่มเป็น 20 สาขาภายใน 5 ปี โครงการนี้มีมูลค่าปัจจุบันของโครงการที่อัตราส่วนลดร้อยละ 12 เท่า
กับ 25.7 ล้านบาท และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับร้อยละ 35.523

บทนำ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา จำ นวนรถยนต์ในประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า ประเทศไทยจะประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นในช่วงปี 2540 ก็ตาม โดยยอดรวมของรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 1,660,934 คัน ในปี 2530 เป็น 6,648,978 คัน ใน
ปี 2543 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 23.1 ต่อปี และยังมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี้
ราคาจำ หน่ายรถยนต์ก็มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้ประสิทธิภาพของรถยนต์สูงขึ้น ดังนั้นมูลค่าตลาด
รถยนต์จึงคิดเป็นเงินจำ นวนมหาศาล
รถยนต์ ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ล้วนแต่ต้องการการดูแลรักษาทั้งสิ้น ทั้งการดูแลรักษาเพื่อความสวยงาม เช่น ล้าง ดูดฝุ่น ขัด
และเคลือบสี และการดูแลรักษาเพื่อให้ใช้รถยนต์นั้นได้เต็มประสิทธิภาพและมีอายุยาวนาน เช่น การเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่องและไส้
กรองนํ้ามันเครื่องตามกำ หนด นั่นคือ รถยนต์ใหม่ทุกคันที่เพิ่มขึ้นก็ต้องการการบริการที่มากขึ้น และเมื่อรถยนต์ยิ่งเก่าลง แนวโน้มที่
เจ้าของรถยนต์จะนำ รถเข้าศูนย์บริการของยี่ห้อนั้น ๆ (ซ่อมห้าง) จะน้อยลง แต่จะนิยมเข้าใช้บริการตามร้านซ่อมทั่ว ๆ ไปมากกว่า
จึงเป็นสาเหตุให้ร้านบริการดูแลรักษารถยนต์ (Car Care) มีการเติบโตอย่างมาก
ปัจจุบันธุรกิจการดูแลรักษารถยนต์มีการให้บริการที่หลากหลาย และมีผู้ให้บริการอยู่เป็นจำ นวนมาก ทั้งที่เป็นสถานีบริการ
นํ้ามัน หรือผู้ให้บริการรายใหญ่ เช่น MAX Auto Express และ B-Quik โดยผู้ให้บริการแต่ละรายมีจุดเน้นการบริการที่ต่างกัน เช่น
เน้นที่การเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง หรือเน้นการล้างทำ ความสะอาดรถยนต์ ธุรกิจบริการดูแลรักษารถยนต์ในปัจจุบันมีการขยายตัว
อย่างรวดเร็วตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถยนต์ แต่ยังไม่มีผู้ให้บริการลูกค้าโดยตรงถึงบ้านหรือสถานที่ทำ งาน เพื่ออำ นวยความ
สะดวกให้กับลูกค้า
โครงการ

Car Care Express” “เป็นโครงการที่จัดหาการบริการดูแลรักษารถยนต์ทั้งทางด้านการรักษาความสะอาด เช่น
บริการล้างรถ ขัดเคลือบสีรถยนต์ ดูดฝุ่นภายใน บริการเพื่อประสิทธิภาพ เช่น บริการเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง และบริการเพื่อความ
ปลอดภัย เช่น การบริการเปลี่ยนยาง รวมถึงการดูแลตรวจเช็ครถยนต์ประจำ วันอีกด้วย ซึ่งแต่เดิมการบริการในลักษณะดังกล่าวจะ
พบมากในบริเวณที่เป็นสถานีบริการนํ้ามัน หรือศูนย์บริการที่เปิดขึ้นเพื่อเป็นการบริการดูแลรักษารถยนต์โดยเฉพาะ แต่ลักษณะของ
โครงการ “Car Care Express” นี้ต่างไปจากบริการที่มีอยู่เดิมตรงที่เป็นการบริการลูกค้าโดยตรงถึงบ้าน หรือสถานที่ทำ งาน เพื่อช่วย
เพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า และลดการเสียเวลาของลูกค้าจากการนำ รถไปรับบริการตามสถานีบริการต่าง ๆ ลงไปได้

เทคโนโลยี (Technology)
การพัฒนาของเทคโนโลยีการให้บริการมีไม่มากนัก เนื่องจากการให้บริการใช้ความชำ นาญ และเครื่องมือไม่มาก อย่างไรก็
ตามได้มีการนำ เทคโนโลยีใหม่เข้ามาในตลาดและได้รับความนิยมอยู่บ้าง แต่ไม่ถึงกับเป็นการพลิกโฉมหน้าการให้บริการแต่อย่างไร
ซึ่งได้แก่
♦ เครื่องล้างรถยนต์แบบอัตโนมัติ เครื่องล้างรถยนต์ดังกล่าวสามารถให้บริการล้างรถยนต์แบบอัตโนมัติได้เสร็จภายใน
เวลา 5 ถึง 10 นาที ราคาของเครื่องดังกล่าวอยู่ระหว่าง 2 ถึง 3 ล้านบาท เครื่องล้างรถยนต์ดังกล่าวนำ เข้าจาก
ต่างประเทศ วัตถุประสงค์ของการออกแบบสำ หรับใช้งานในต่างประเทศนั้น เพื่อทดแทนการใช้แรงงานคนซึ่งมีค่าแรง
แพงประกอบกับในบางประเทศมีภูมิอากาศที่หนาวเย็นไม่เหมาะกับการล้างรถโดยใช้แรงงานคน เทคโนโลยีดังกล่าวมี
ข้อเสียบางประการ คือ ไม่สามารถล้างรถได้สะอาดเท่ากับการใช้แรงงานคน เช่น ไม่สามารถเช็ดนํ้าที่ติดอยู่ตามขอบ
ประตูได้ และในบางครั้งกลับทำ ให้สีรถมีรอย เนื่องจากขนแปรงที่สกปรกและเสื่อมสภาพ จึงไม่ได้รับความนิยมเท่าที่
ควร


♦ เครื่องดูดนํ้ามันเครื่อง จุดเด่นทำ ให้สามารถเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่องโดยไม่ต้องยกรถ หรือไม่ต้องสร้างอุโมงค์ เครื่อง
จะทำ การดูดนํ้ามันเครื่องจากสายต่อซึ่งจุ่มลงลึกถึงอ่างนํ้ามันเครื่องขึ้นมา เครื่องมือดังกล่าวทำ ให้สามารถเพิ่มปริมาณ
การให้บริการรถได้หลายคันในเวลาเดียวกัน เนื่องจากสามารถเคลื่อนย้ายได้ และกินเนื้อที่ไม่มาก รวมทั้งไม่จำ เป็น
ต้องสร้างเครื่องยกรถ หรืออุโมงค์แต่อย่างไร แต่ข้อเสียของอุปกรณ์นี้ คือไม่สามารถดูดคราบของเสียที่อยู่ใต้อ่างนํ้ามัน
เครื่องขึ้นมาได้ทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากการถ่ายนํ้ามันออกทางใต้เครื่องยนต์
♦ เครื่องถ่วงล้อแบบจี้ เป็นเครื่องถ่วงที่สามารถเคลื่อนที่ได้ และใช้แก้ปัญหาสมดุลของล้อพร้อมทั้งตัวดุมล้อด้วย เนื่อง
จากเป็นการถ่วงยางทั้งที่ติดอยู่กับดุมล้อ ทำ ให้มีสมดุลที่ดีกว่าการถ่วงล้อแบบเดิม
♦ เคมีภัณฑ์ในการทำ ความสะอาด และนํ้ามันเครื่องสังเคราะห์ นํ้ายาล้างรถบางประเภทมีคุณสมบัติในการล้างที่ดี
ทำ ให้ลดปริมาณนํ้าที่ใช้ในการล้างลงเป็นอย่างมากนํ้ายาขัดเคลือบสีที่มีคุณสมบัติที่ดี ทำ ให้ความเงางามของสีสามารถ
คงทนอยู่นานก็ได้รับการพัฒนาขึ้นเช่นกัน ในปัจจุบันการทำ ตลาดของผู้ผลิตนํ้ามันเครื่อง ทำ ให้ผู้บริโภคเกิดความ
ตระหนักถึงการเจาะจงเลือกใช้นํ้ามันสังเคราะห์มากขึ้น เนื่องจากมีความสามารถในการปกป้องการสึกหรอได้ดีกว่า
นอกจากนี้ยังทำ ให้ผู้ขายมีรายได้มากขึ้น เนื่องจากมีกำ ไรส่วนเพิ่มที่สูงกว่าอีกด้วย
♦ แบตเตอรี่แบบพร้อมใช้ ทำ ให้ไม่เสียเวลาในการประจุไฟเข้าแบตเตอรี่ สามารถย่นระยะเวลาในการให้บริการได้
แบตเตอรี่ในปัจจุบันจะเป็นลักษณะดังกล่าวเกือบทั้งหมดและมีราคาขายที่ไม่สูงกว่าแบตเตอรี่แบบเดิมแต่อย่างไร
♦ กรรมวิธีในการทำ งาน ยังไม่มีกรรมวิธีในการทำ งานที่เป็นรูปแบบให้ถือปฏิบัติมากนัก ยกเว้นงานบริการบางประเภท
เช่น การเปลี่ยนยาง และถ่วงล้อที่มีขั้นตอนการทำ งานที่ค่อนข้างจะตายตัว ดังนั้นการกำ หนดกระบวนการทำ งานให้ชัด
เจน เพื่อย่นระยะเวลาการให้บริการ และให้เกิดคุณค่าต่อผู้บริโภคมากที่สุดจึงเป็นสิ่งสำ คัญที่สามารถสร้างจุดเด่นให้กับ
การบริการของกิจการได้ กรรมวิธีดังกล่าวจะต้องได้รับการเผยแพร่ต่อผู้บริโภคเพื่อให้เห็นว่าเป็นขั้นตอนการบริการที่มี
ประโยชน์ และให้มูลค่าเพิ่มต่อผู้บริโภคโดยแท้จริง

ตลาดเป้าหมายและการวางตำ แหน่งผลิตภัณฑ์
การแบ่งส่วนตลาด
เมื่อพิจารณาร้อยละความสนใจในบริการของ Car Care Express กับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในด้านเพศ รายได้ อายุ และการศึกษา พบว่าไม่สามารถหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้ดังแสดงไว้ในภาคผนวกที่ 3
ดังนั้นจึงเลือกพิจารณาการแบ่งกลุ่มตลาดด้วยปัจจัย 2 ลักษณะ คือ สถานที่รับบริการดูแลรักษารถยนต์ และเขตพื้นที่ใน
การรับบริการ โดยลักษณะของสถานที่รับบริการดูแลรักษารถยนต์ จะแบ่งออกเป็น ตึกแถว อพาร์ทเมนต์/คอนโดมิเนียม อาคาร
สำ นักงาน ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยวที่มีบริเวณขนาดเล็ก และบ้านเดี่ยวที่มีบริเวณขนาดใหญ่ (คฤหาสน์) สำ หรับพื้นที่ในการรับบริการ
เนื่องจากทาง Car Care Express จะเน้นให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงมีการแบ่งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตาม
ความหนาแน่นของประชากรออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. พื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย มากกว่า 9,000 คนต่อตาราง
กิโลเมตร ได้แก่ เขตห้วยขวาง ดินแดง พญาไท ปทุมวัน รามคำ แหง และบางกะปิ
2. พื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4,000 – 9,000
คนต่อตารางกิโลเมตร ได้แก่ เขตตลิ่งชัน บางพลัด บางกอกใหญ่ สวนหลวง ประเวศ ปากเกร็ด ดอนเมือง บางเขน
สาทร ยานนาวา และบางคอแหลม
3. พื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรตํ่า มีความหนาของประชากรเฉลี่ย ตํ่ากว่า 4,000 คนต่อ ตารางกิโลเมตร
ได้แก่ เขตธนบุรี จอมทอง ราษฎร์บูรณะ นนทบุรี บางบัวทอง บางกรวย รามอินทรา ดอนเมือง บางแค หนองแขม
และภาษีเจริญ


ตลาดเป้าหมาย
ตลาดเป้าหมายที่สนใจ ได้แก่ ผู้บริโภคที่มีที่ทำ งานอยู่ตามอาคารสำ นักงานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาคารจอดรถ หรือ
มีที่อาศัยทาวน์เฮาส์หรือบ้านเดี่ยว เนื่องจากการบริการดูแลรักษารถยนต์ถึงบ้านหรือที่ทำ งาน จำ เป็นต้องมีพื้นที่ในการบริการ ถ้าเป็น
ตึกแถว อพาร์ทเมนต์และคอนโดมิเนียมจะไม่มีพื้นที่เพียงพอในการให้บริการ สำ หรับคฤหาสน์หรือบ้านเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมักเป็น
ที่อยู่อาศัยของคนมีฐานะ และมักจะมีพนักงานล้างรถหรือพนักงานดูแลรถยนต์อยู่แล้ว จึงไม่มีความจำ เป็นที่จะต้องใช้บริการของ Car
Care Express ดังนั้นจึงเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ทำ งานอยู่ในอาคารสำ นักงานที่มีอาคารจอดรถ และกลุ่มที่อาศัยอยู่ในทาวน์เฮาส์หรือ
บ้านเดี่ยว
สำ หรับในด้านเขตพื้นที่นั้น เนื่องจากธุรกิจ Car Care Express เป็นธุรกิจที่เน้นการให้บริการแบบส่งตรงถึงที่ (Delivery) ดัง
นั้นจึงเลือกที่จะให้บริการในเขตที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงและปานกลางก่อนในช่วงปีแรกของการดำ เนินธุรกิจ เพื่อที่จะสร้าง
ฐานลูกค้าที่มีขนาดเหมาะสม และรักษาระดับการบริการกับลูกค้าไว้ในระดับที่ดีได้

ดาวโหลด แผนธุรกิจ ฉบับเต็ม คลิกที่นี้

อ้างอิงจาก    ISMED

subscribe to comments RSS

There are 4 comments for this post

 1. สุดาพร says:

  สนใจอยากทำค่ะ ขอรายละเอียดเฟรนไชน์หน่อยนะค่ะ

 2. ต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้างคะ

 3. ป๋วย says:

  เราเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องล้างรถอัตโนมัติจากญี่ปุ่น ปกติราคาหลายล้าน ตอนนี้เรามีฐานผลิตในไทย ราคาอยู่ที่ 1,200,000 บ. เท่านั้น พิเศษซื้อสองเครื่องแรก ราคาเพียงหนึ่งล้าน สนใจติดต่อ ป๋วย 085-514-1020 รับประกันไม่ทำความเสียหายแก่รถยนต์เนื่องจากแปรงล้างเป็นยางอย่างดี ไม่กระทบกระเทือนเครื่องยนต์ ลดปัญหาเรื่อง turn over พนักงาน ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ ประหยัดน้ำ ช่วยลดภาวะโลกร้อน มีระบบป้องกันสนิม กรณีไม่ใช้น้ำประปา ประหยัดพื้นที่ใช้สอย

 4. Rattanin says:

  สนใจอยากทราบรายละเอียดครับ รบกวนช่วยส่งรายละเอียดให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

Please, feel free to post your own comment

* these are required fields


Twitter Facebook You tube You tube You tube Line
ไอเดีย SMEs | อาชีพเสริม | งานประดิษฐ์ | สูตรอาหาร | ทำเลค้าขาย | สนใจโฆษณา | ข้อตกลงและเงื่อนไข |
Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaismefranchise.com

Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com