Category ตัวอย่างแผนธุรกิจ

โรงแรมรังนก ที่สวีเดน 938 views 0

ลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวในแถบ ยุโรป ที่ชื่นชอบธรรมชาติ และเนื่องจากห้องพักของโรงแรมตั้งอยู่บนต้นไม้สูง ห่างจากเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล  continue reading »

Rubber Cement ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพารา สร้างรายได้เป็นอย่างดี…. 1,518 views 0

Rubber Cement เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราใช้สำหรับอุตสาหกรรมหล่อดอกยาง ซ่อมยาง โดยเป็นตัวประสาน ระหว่างล้อกับดอกยางให้ติดกันได้ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ Rubber Cement continue reading »

บัญชี…เสริมกลยุทธ์ธุรกิจ SMEs ได้อย่างไร 10,987 views 0

บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ผิดหวังกับ “บัญชี” เพราะตัวเลขจากงบการเงินที่ได้มาตลอดปีแสดงผลงานที่ดี มีกำไร แต่พอผู้สอบบัญชีตรวจสอบประจำปีกลับต้องผิดหวัง เพราะตัวเลขในงบการเงินต้องปรับปรุงแก้ไขใหม่เนื่องจากไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้อง ผลการดำเนินงานพลิกกลับจากกำไรเป็นขาดทุน continue reading »

แนะนำเทคนิควิธีเขียนแผนธุรกิจ ไม่ยากหากตั้งใจนะคะ 39,389 views 1

จุดเริ่มต้นสำหรับการทำแผนธุรกิจนั้น ควรประกอบไปด้วยการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้โดยละเอียด ได้แก่ continue reading »

สู่ความสำเร็จในการเขียนแผนธุรกิจ SMEs 11,253 views 0

SMEs หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจฐานรากของระบบเศรษฐกิจไทย สร้างผลผลิต สร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นในประเทศ SMEs เป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปัญหาของ SMEs ที่มีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น การขาดความรู้ความชำนาญในการประกอบการ การตลาด เงินทุนและเทคโนโลยี เป็นต้น สำหรับปัญหาเร่งด่วน 2 ปัญหาหลักของ SMEs ไทย คือ ปัญหาด้านการเงินและปัญหาด้านการตลาด continue reading »

“การตลาดปากดีออนไลน์” สัมมนาการตลาด ที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง! 7,809 views 3

กลุ่มนักศึกษาปริญญาโท (Part Time) สาขาการตลาด รุ่น 12A วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ นักการตลาด นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานสัมมนาในประเด็นสุดอินเทรนด์ เรื่อง “การตลาดปากดีออนไลน์” ใน วันพุธที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ชั้น 2 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต continue reading »

งานสัมมนาฟรีๆ “ไขความลับ…จับอำนาจการซื้อสาวโสด” 7,374 views 4

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง “ไขความลับ…จับอำนาจการซื้อสาวโสด” Her Purchasing Power Secret เมื่อ “เธอ” คืออำนาจใหม่แห่งการจับจ่าย มัดใจสาวโสดอย่างไรให้อยู่หมัด continue reading »

แผนธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราช 60,156 views 1

แผนธุรกิจของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาสดเยาวราช ซึ่งประกอบกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาสด
ภายใต้ชื่อ “ก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาสดเยาวราช” โดยมีวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “การเป็นผู้นำในตลาดก๋วยเตี๋ยว
ที่มีคุณภาพดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” และมีพันธกิจ คือ
“มุ่งพัฒนาและจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวปลาสดที่มีคุณภาพดี และมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ” continue reading »

แผนธุรกิจ สปา 81,971 views 3

จากการที่สปาได้กลายมาเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ในการที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีแนวโน้ม
ของผู้บริโภคที่ต้องการการผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันสปาที่เปิดให้บริการยังมีจำนวนไม่มากนัก
โดยเฉพาะสปาที่เปิดแบบสแตนอโลน ดังนั้นจึงทำให้บริษัท The Spa มองเห็นแนวทางและโอกาสที่จะ
ประสบความสำเร็จในการลงทุนทำธุรกิจประเภทนี้ continue reading »

แผนธุรกิจ ร้านถ่ายภาพ 35,481 views 0

ประวัติความเป็นมาและภาพรวมของกิจการ
M Fast Photo shop โดยนายมนต์ชัย ชอบธรรม เรียนจบทางด้านถ่ายภาพ เทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ หลังจากจบการศึกษาในปี 2541 ได้เข้าไปทำงานในบริษัทบางกอกสตูดิโอ ในตำแหน่ง พนักงาน
ตกแต่งภาพและได้เรียนรู้เทคโนโลยี กระบวนการผลิตภาพสมัยใหม่ตลอดเวลา จึงเกิดแรงบันดาลใจและ
ความตั้งใจที่จะมีกิจการเป็นของตัวเอง เพราะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการถ่ายภาพเป็นอย่างดี จึงได้ติดต่อ continue reading »

แผนธุรกิจ การบำบัดน้ำเสีย 11,610 views 1

บริษัทได้มีการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมคือ
1. ผลิตภัณฑ์ บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลักคือ ระบบบำ บัดนํ้าทิ้งด้วยวิธีการทางชีวภาพ และผลิตภัณฑ์รองคือสารลดแรงตึงผิว
ที่สร้างขึ้นโดยแบคทีเรีย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง และเป็นผลิตภัณฑ์เพียงตัวเดียวที่สามารถบำ บัดนํ้าทิ้งผ่านตามร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานนํ้าทิ้งจากสถานีบริการนํ้ามัน continue reading »

นิตยสารผู้ชาย Men’s Stuff 10,363 views 0

บทสรุปผู้บริหาร
บริษัท โฟร์ วันเดอร์ จำ กัด เป็นบริษัทที่ผลิตนิตยสาร Variety ทางเลือกใหม่แก่เจ้าของสินค้าในการลงโฆษณาสิน
ค้าของตนให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ชื่อของนิตยสาร “Men’s Stuff” ออกเป็นรายปักษ์ทุก continue reading »

สมุนไพรกวาวเครือ ใช้ได้จริง? 9,184 views 0

ลักษณะธุรกิจ
เป็นบริษัทที่ทำ ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากกวาวเครือขาว โดยการตั้งโรงงานสกัด Active ingredient จากกวาวเครือ
ขาว และการทำ การตลาดโดยจำ หน่ายผลิตภัณฑ์สำ เร็จรูปที่มีส่วนผสมของ Active ingredient ของกวาวเครือใน
ลักษณะของสินค้าที่มีมาตรฐานของคุณภาพสูง ทั้งมีการสื่อสารกับผู้บริโภคเพื่อการรับรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของ continue reading »

เจาะลึกแผนธุรกิจ ผักเมืองหนาว 24,539 views 3

บริษัท Healthy Vegetable ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มในการบริโภคผัก
มากขึ้น ผักเมืองหนาวเป็นผักประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการบริโภคภายในประเทศ ต้องนำ เข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งมูลค่าการนำ เข้าสูงถึงปีละ 170 กว่าล้านบาท ดังนั้นบริษัท Healthy Vegetable จึงได้ซื้อ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ได้ดิน เรียกว่า ‘HYDROPONICS’ (ไฮโดรโปนิกส์) ทำ ให้สามารถปลูก
ผักเมืองหนาวได้ผลผลิตดีตลอดทั้งปี และยังได้นำ เทคโนโลยีนี้มาพัฒนาให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศ รวมทั้งลดต้นทุนในการผลิตลงด้วย

continue reading »

ตัวอย่าง แผนธุรกิจ บล็อกประสาน 30,218 views 5

ความเป็นมา
จากความต้องการหาวัสดุทดแทนไม้ซึ่งหาได้ยากมีราคาแพง และเป็นการทำ ลายธรรมชาติ โดยมุ่งหาวัสดุราคาประหยัด
เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วท.) จึงได้พัฒนาบล็อกประสานขึ้น และทดลอง
ใช้ในการก่อสร้างอาคารในชนบทซึ่งสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี continue reading »

อยากเปิดร้าน นวดแผนไทย มาอ่านกันจ้า.. 63,245 views 11

ปัจจุบัน ปัญหาเมื่อยขบ อาการปวดตามร่างกาย หรืออาการเครียด มักจะเกิดขึ้นกับหลายๆคน
โดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากขึ้น สาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ปวดเมื่อยจากการนั่งทำ งานนานๆ คอตก
หมอน หรือเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้ทำ ให้ธุรกิจนวดแผนไทยเกิดขึ้นมากมาย เพื่อบรรเทา
ปัญหาสุขภาพและคลายเครียด ธุรกิจนวดแผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำ หรับผู้ต้องการมีธุรกิจของ
ตนเอง continue reading »

สำรวจตลาด ธุรกิจคาร์แคร์ 41,683 views 4

บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร
Car Care Express เป็นโครงการที่ให้บริการดูแลรักษารถยนต์ถึงสถานที่ทำ งานหรือที่พักอาศัยของลูกค้า เพื่ออำ นวยความ
สะดวกในการใช้บริการ และลดการเสียเวลาของลูกค้าที่ต้องรอคอยตามสถานีบริการต่าง ๆ โดยมีทั้งบริการเพื่อความสะอาด เช่น
การล้างรถและขัดเคลือบสี บริการเพื่อประสิทธิภาพ เช่น การเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง และบริการเพื่อความปลอดภัย เช่น การ
เปลี่ยนยางรถยนต์ continue reading »

แผนธุรกิจ สารสกัดสมุนไพร 21,517 views 3

บริษัท BOTANICS จำ กัด จะจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัทจัดจำ หน่ายผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสมุนไพร โดยผลิตภัณฑ์ที่ทาง
บริษัทตั้งใจจะพัฒนาและผลิตออกสู่ตลาดเป็นอันดับแรก คือ ยาเม็ดเคลือบสมุนไพรขี้เหล็ก KASSIA
แนวคิดทางธุรกิจของบริษัท คือ มุง่ พัฒนาจัดจำ หน่ายผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานแก่ผู้บริโภค continue reading »

ตัวอย่างแผนธุรกิจ การทำถาดกระดาษ 21,029 views 0

แผนการตลาด
การแบ่งส่วนตลาด การกำ หนดตลาดเป้าหมาย และการกำ หนดผลิตภัณฑ์
(STP-Segmenting, Targeting and Positioning)
การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)
ในการแบ่งส่วนแบ่งการตลาด เนื่องจากลักษณะของสินค้า มุ่งเน้นเพื่อใช้งานในการส่งออก ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นให้ความสน
ใจต่อบริษัทที่มีการส่งสินค้าออกจากประเทศไทยเป็นหลัก และได้แบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้
ซึ่งบริษัทได้ส่งแบบสอบถามงานไปยังอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ continue reading »

พลาสติกย่อยสลาย 11,304 views 0

INTRODUCTION
ปัจจุบันความนิยมในการนำ พลาสติกมาใช้ในชีวิตประจำ วันเพิ่มมากขึ้นโดยนำ มาใช้แทนวัสดุธรรมชาติเช่น ไม้ หนัง
โลหะต่าง ๆ พลาสติกจึงมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์เกือบทุกประเภทเสมอ เช่น อุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง
อุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในบ้าน อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมของเด็กเล่น เนื่องจากมีข้อดีคือ นํ้าหนักเบา มีความทนทาน สามารถทำ เป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ง่าย สีสัน
สวยงาม และราคาถูก continue reading »

ร้านอาหารจานสาระ เพื่อสุขภาพ 23,339 views 0

แผนธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ “จานสาระ”

วัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจ (Purpose Statement)

อาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำ เป็นต่อการดำ รงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเจริญรุ่ง
เรือง หรือตกตํ่าอย่างไร ธุรกิจร้านอาหารมักจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ในปัจจุบันพบว่าการเปลี่ยน
แปลงทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี มีผลให้รูปแบบการดำ continue reading »

น้ำนมข้าว ดียังไง? 14,650 views 1

การนำ ผลวิจัยมาใช้ในการวางแผนการตลาด
การวางแผนผลิตภัณฑ์
ขนาดของผลิตภัณฑ์
จากการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ 66.3% นิยมซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มขนาดเล็กดังนั้น
บริษัทจึงออกผลิตภัณฑ์เป็นขนาดเล็ก 200 cc. continue reading »

ปุ๋ยอินทรีย์นํ้าจากปลา 6,666 views 0

สภาพตลาด
ปุ๋ยที่ใช้กันในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
1. ปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยเคมี4 เป็นปุ๋ยที่ได้จากการผลิตหรือสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรมจากแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ได้ตาม continue reading »


ThaiSMEfranchise.com : ศูนย์รวมธุรกิจ SME ที่ใหญ่ที่สุดในไทย
Copyright 2010-2015. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว]
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :   info@thaismefranchise.com |
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line

Telephone :  02-8967330-1 | Fax :  02-8967331
เจ้าของเดี่ยวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com